1top
title3
  • Vi har efter 55 år som aktive landbrugere, valgt pr. 1. januar 2020, at bortforpagte landbrugsjorden til Buller på Ølandsgården. Vi lader siden stå som minde om: Det var dengang.

 

hr268.png

Hvis du ønsker at se billederne i større format så kilk på billederne

hr268.png

Ejendommens beliggenhed på det yderste af halvøen Halsskov har stor betydning for især planteavl, men også natur, flora og fauna. Først og fremmest bemærker man dog det smukke naturområde Lejsø som er fuglebeskyttelsesområde, men også det ret kuperet terræn med levende hegn, mergelgrave, gravede vandhuller med vildtvenlige plantninger. Også den 4,2 km lange kystlinie er med til at gøre stedet til attraktivt, både for os som ejere, men også for alt for mange naturinteresserede.

Det er også her vejen ender. Vi kan ikke som mange andre steder gøre brug af offentlige veje ved landbrugsdrift, men har en ekstra fordele/ulemper ved at have 7 km private veje.

landbrug1.jpg

Hankmo Spaderulleharve 4,6 m med pakvalse. Vores vigtigste jordredskab. Den bruges både forår og efterår. Her forår i ubehandlet hvedestub med snittet halm, og eneste formål er at skabe lidt løs jord, så Väderstad kan lukke sårillen efter sig.

Beliggenheden betyder også 150 millimeter mindre årsnedbør end blot 10 km længere mod øst. Det er noget man er nødt til at tage alvorligt i valg af afgrøder, da det væsentligt er i vækstsæsonen der kommer mindre nedbør.

landbrug2.jpg

Der løftes hvidkløver med 5-skårs løfter

 

tilbage til forsiden
title_none3

Jorden drives pløjefrit, hvor også al halm nedmuldes. Halmen fjernes dog fra udlægsmarker med frø. Vi startede småt med pløjefrit i 1989 på et areal som var vanskeligt at pløje, med et meget højt indhold silt. Vi tror det er vigtigt med højt C/N- forhold, altså indholdet af organisk materiale, for at bevare jordens dyrkningsværdi. Ved at nedmulde halmen, bliver vigtige næringsstoffer også tilbage i jorden. Desuden har halmen været med til at skabe en væsentlig bedre jordstruktur. Det betyder videre en mere sikker fremspiring, når der sås græs- og kløverfrø.

landbrug3.jpg

John Deere 7710 foran Väderstad Rapid Combi

Kruusesminde er på 279 ha. Heraf er 180 ha i omdrift, 29 ha MVJ areal (beskyttelsesområde), 20 ha sø, 33,5 ha skov, remisser og levende hegn. 6 ha have og gårdsplads. 10,5 ha er veje, boliggrunde og udyrket. På ejendommen har Dong Energi et depot for gibsaffald på 12 ha. Sammen med dette forpagtes Vejsgård og andre arealer i omegnen. Det dyrkede areal er således 232 ha. Jordens bonitet ligger mellem JB 1-3 på MVJ-området til JB 4-8 på de dyrkede marker. Jorden er overalt veldrænet. På Kruusesminde blev 80 ha eksproprieret til A/S Storebælt. Foruden ejerne er vores fantastisk dygtige og loyale Anders ansat.

Som nævnt har klima- og nedbørsforhold afgørende betydning for afgrødevalg. Den kystnære beliggenhed gør at bl.a. hundegræs trives særdeles godt. Det skyldes, at der sjældent er skadelig forårsnattefrost. Hvidkløver er også en stor afgrøde, der som regel giver udbytte over normalen.

Det skyldes, som tidligere nævnt, ofte mindre nedbør i høstperioden. Der dyrkes desuden strandsvingel, engrapgræs, sukkerroer, korn og pil til energi. 20 Hereford ammekøer har indtil nu afgræsset MVJ-området og græsfrømarkerne. De sættes ud i efteråret 2009. Økonomien for disse er meget ringe.

title_none3

På maskinsiden er det ikke en ny forkromet maskinpark vi kører med, men en "brugt" og vel vedligeholdt. I de senere år har vi fået meget god kapacitet på maskinsiden. Det skyldes først og fremmest, at ca. 130 ha forpagtede arealer er afgivet.

Indrømmet, det er ikke det mest interessante motiv, men det er en vigtig funktion der udføres. Tromling af hvidkløveren i høståret med betontromlen. Det gøres alene af den grund at få mindre sten trykket i jorden (de store er samlet), så det er problemfrit at skårlægge hvidkløveren, der sommetider gøres i noget der nærmer sig kote nul. Det gøres normalt før vi går i gang med forårsarbejdet i marken, da det er vigtigt at jorden ikke er for tør.

landbrug4.jpg

Tromling af hvidkløveren med betontromlen.

En virkelig god opfindelse, gjort af gdr. Niels Kristensen, Ringsted, er skårrullerne på nedenstående billede. Med dem “køres“ hvidkløveren sammen til et perfekt skår. Rullerne er lavet af murbaljer, monteret med askelister. Enkelt og funktionelt. En anden stor hjælp er kameraet, som er monteret på den blå vandrette stang, så man kan se hvad der sker på skærmen i førerhuset.

title_none3
landbrug5.jpg
blockbot