1top
title1_skovbrug

Egentligt skovbrug er der ikke tale om på Kruusesminde. Skoven består af spredte småparceller, større remisser og have. En del er fredsskov som mest er løvskov, bestående af bøg og eg. Flotte kvaliteter af gavntræ, vil aldrig kunne opnås. Dertil er skoven for lille til at skabe et ordentligt skovklima. I det omfang vi kan afse tid, plejer vi skoven om vinteren, og har også fået tid til at lave små nye plantninger.

Visionen for skoven er så vidt muligt, at skabe varierede bevoksninger, gerne med mere eller mindre eksotiske arter for at skabe et parklignende skovbillede. Især omkring gårdkomplekset. Senest er der i en gammel frugtplantage i nærheden af haven plantet 0,5 ha med arterne Blågran, omorika, chryptomeria, weicheltræ, robinie og thuja. Efterår 2009 er der renafdrevet og kulturforberedt 0,5 ha for plantning af nobilis, ædelcypres og muligvis en eksotisk løvtræart, måske tarmvridrøn.

Udenfor skoven, i det åbne land, gør vi en dyd ud af, at plante hjemmehørende arter. Vi har så mange dejlige arter af træer og buske, som er hjemmehørende, og er til stor nytte for faunaen. Det ikke er nødvendigt med fremmede arter. Hedeselskabet var tidligere, efter vores mening, en stor synder i den retning ved plantning for de forskellige læplantningslaug rundt omkring i landet. Det er heldigvis blevet væsentlig bedre i de senere år.

Vi har desværre et af de dårlige læhegn. Den røde tråd for alle plantninger er, at de skal være vildtvenlige, i form af fødeemner, skjulested, yngleområde, nattesæde m. m.

skovbrug2.jpg

 

tilbage til forsiden

skovbrug1.jpg

 

 

Billedet her til venstre. En del af det gamle gartneri som her, har været frugthave. Efterfølgende blev der plantet rødgran. De væltede under flere storme og groede til i brombær, hyld og andet uønsket opvækst. Vi fik det ryddet og har nu lavet det om til, hvad vi kalder Forhaven.

Der er så plantet 6 parceller. Forrest til venstre blågran, til venstre omorika. I midten til venstre chryptomeria, til højre Weicheltræ, bagerst til venstre skimtes robinie, til højre som ikke ses står thuja. Imellem er der brede græsgange

Yderst til højre er læbælte bestående af snebær, dunet gedeblad, benved, kvalkved og blærespirea.

1bot