1top
title_none2

Waldemar Tully v. Oxholm 1805 - 1876

 

hr430.png

 

oxholm_billed1.jpg

Kilde: Ilustrret Tidende, Nr. 881, Kjøbenhavn den 13 August 1876

 

hr430.png

 

1 .

Uagtet Waldemar Oxholm ikke var i Besiddelse af de glimrende Talenter eller saadane Egenskaber, der til enhver Tid i alle Lande blænde Mængden, uagtet hans Liv og Virken væsentlig var knyttet til Hoffet eller til Udførelsen af saadanne regeringshverv, der ikke særlig tildroge sig Opmærksomheden, vil en Skildring af hans Liv dog kunne frembyde Interesse saavel for de Mange, til hvem han ved sine høje og betroede Hofstillinger efterhaanden kom til at staae i et snevere eller rent Forretnings - Forhold, som ogsaa fordi han paa Grund af sin rastløse Virken, utrættelige Flid og rige Evner oftere er bleven benyttet af den danske Refering til Udførelsen af særlige Hverv og som Danmarks Repræsentant ved et af de større europæiske Hoffer.

 

hr430.png

 

2 .

Waldemar Tully v. oxholm blev født her i Kjøbenhavn den 11te November 1805 og var en Søn af daværende kongelig Fuldmægtig paa de dansk - vestindiske Øer, Hs. Excell, Generallieutenant Peter Lotarius v. Oxholm.

Efter at have nydt nogen Privatunderviisning blev han i sit ellevte Aar sat i Herlufsholm lærde Skole, hvor han allerede gjorde sig bemærket ved sine fortrinlige Evner, og derfra blev han i Aaret 1820 dimitteret til Kjøbenhavns Universitet, hvor han det følgende Aar tog anden Examen, og efter umiddelbart derpaa at have underkastet sig Officeers - Examen blev han ansat som Secondlieutenant à la suite ved den kongelige Livgarde til Fods.

 

hr430.png

 

3 .

Familie - Anliggender nødte ham imidlertid til i Rftraaret 1822 at søge Reisetilladelse fra Corpset og at begive sig til St. Croix for at assistere Faderen i Bestyrelsen af hans daværende store Plantager; men Opholdet her var denne Gang ikke, saa lidt som ved alle efterfølgende Leiligheder, af nogen lang Varighed; thi allerede to Aar efter vendte han, tilligemed Faderen, tilbage hertil og tiltraadte igjen sin militire Tjeneste, for dog at atter samme aar at tage ud til Plantagerne, efter at Kong Frederik VI at være bleven udnævnt til Kammerjunker.

 

hr430.png

 

4 .

Ved Faderens i Aaret 1827 indtrufne Død begav han sig atter til Danmark og overtog sin Tjeneste ved Garden indtil 1828, da han vendte tilbage til Vestindien for at bestyre de af hans ældste Broder af den Kongelige Statsgjeldsdirection forpagtede Plantager, og ved sin Ankomst dertil blev han af daværende Gouverneur, Kammerhere v. Scholten ansat som hans Adjutant, i hvilken Stilling han forblev, indtil Helbredshensyn nødte ham til til i Aaret 1830 at reise til Europa.

Ved sin Ankomst til London traf han imidlertid sammen med Gouverneur Scholten, der samtidig var ankommen dertil fra Kjøbenhavn paa en Reise i kongelig Sendelse til Nordamerika, og paa dennes Opfordring til at ledsage sig som Secretair troede Oxholm ikke at turde vægre sig, men pligtskyldigst at burde følge Scholten, der efter tilendebragte Forhandlinger i Whashington begav sig til St. Croix, hvorfra Oxholm dog efter et kort Ophold atter i Foraaret 1831 over England reiste til Kjøbenhavn.

Han fritoges nu for at forrette Tjeneste ved Garden og ansattes af Regeringen til at være Generalgouverneur Scholten behjelpelig med Udførelsen af de ham paahvilende Forretninger, hvilket Hverv han imidlertid snart maate opgive, da hans Helbred var blevet svækket under Indflydelse af de mange Reiser, og nødte ham til at underkaste sig en Badecur, hvorefter han atter til traadte Tjenesten ved Livgarden som Premierlieutenant.

 

5 .

I Foraaret 1832 sattes han à la suite ved Corpset og afreiste igjen med Scholten til St. Croix som hans Adjutant, i hvilken Stilling han med stor Iver og Dygtighed deltog i de forskjellige og vidtløftige Forhandlinger angaaende "de Fricouleurte" ligesom det ogsaa blev ham betroet at udføre adskillige Sendelser i kongelig Tjeneste til de spanske Øer og Sydamerika.

 

Læs vidre i spalte to

 

title_none2

Forsættelse fra spalte et af

 

hr430.png

 

6 .

Tidlig i Foraaret 1834 fulgte han Scholten tilbage til Europa og ankom i August med ham her til Hovedstaden, hvor det blev ham overdraget at assistere Gouverneuren ved de da stedfindende Forhandlinger angaaende Slave - Systemet paa de danske Colouier i Vestindien, et Hverv, der blev ham tildel af særligt Hensyn til den levende Interesse, han tidligere havde lagt for Dagen for denne Sag, og som han usvækket bevarede, indtil Forhandlingerne i November s. A. være afsluttede.

Endnu tlbagelagde Oxholm gjentagne Gange den lange og besværlige Reise mellem Amerika og Europa, og efter under 21de Ocober 1834 at være bleven udnævnt til Ridder af Danebrogorden og senere forfremmet til Captiain i Livgarden, faldt det i hans Lod at ledsage vor nuværende Konge som Prinds og vor nuværende Dronnings ældste Broder, Landsgreve Friedrich til Boon, hvor de opholdt sig et Par Aars Tid for at studere ved det derværende Universitet, og her grundlagdes sikkert det Fortroligheds-, for ikke at sige Venskabsforhold, hvormed vor nu regerende Konge siden sin Thronbestigelse hædrede Oxholm.

 

hr430.png

 

7 .

Den 24de Juni 1840 blev den Oxholske Slægt adlet, og under 28de s. M. blev Valdemar Oxholm af Kong Christian VIII udnævnt til Kammerherre, hvorefter han fra 1843 - 1847 var ansat som Hofchef hos Hs. kongelige Høihed Kronprinds Frederik Carl Christian (senere Kong Frederik VII); efterhaanden modtog han nu med korte Mellemrum forskellige Udmærkelser som Tegn paa Kongens Naade; saaledes blev han den 6te October 1844 udnænt til Commandeur af Danebrog, den 28de Juni 1847 til Danebrogsmand og den 11te August 1848 til Storkors af Danebrog, ligesom han forfremmedes til Generalmajor dengang han benyttedes i en diplomatisk Sendelse til Rusland, og blev senere hen udnævnt til Ordens - Ceremonimester.

I det politiske Liv deltog han ogsaa, idet han fik Sæde som kongevalgt Medlem i den grundlovgivende Rigsforsamling, og fra Slutningen af 1849 indtil 1853 var han Medlem af Landsthinget, valgt for 6te Valgkreds (fyen). Skjøndt han ikke hævdede sin Plads som Taler ved Forhandlingerne, stod han dog i stor Ansaalse hos Forsamlingen paa Grund af sine Kundskaber og sin retskafne Charrakteer.

 

hr430.png

 

8 .

I 1853 blev han udnævnt til overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved det storbritanniske Hof, hvor han saaledes var attacheret samtidig med at Ministerierne Derby og Palmerston stode ved Roret, men fratraadte allerede i 1857 denne Post, for at vende tilbage til Danmark, hvor han nu tog Bolig paa den af ham tidligere kJøbte Eidendom Taarnborg ved Korsør og væsentlig helligede Landbointeresserne sin Tid og sine Kræfter.

Ved Christian IXs Thronbestigelse i Aaret 1863 blev Oxholm strax kaldet og udnævnt til Overhofmarrchal, hvorved hele den overordnede Ledelse og Repræsentation af Kongens Hus blev lagt i hans Haand, og efter Aaret 1867 at være bleven Overkammerhere, blev han den 28de Juli 1869 udnævnt til Ridder af Elefantordenen og modtog saaledes de utvetydigste Beviser paa sin Konges Naade, som han altid bevarede usvækket.

 

hr430.png

 

9 .

De sidste Par Aar led han af en efterhaaden udviklet Hjertesygdom, og uagtet han efter Lægernes Raad aarlig foretog Badereiser for at styrke sit nedbrudte Helbred og om muligt standse Ondet, førte disse dog ikke til det forønskede Resultat, hvorimod han stadig følte sig svagere og svagere, indtil han ved Midten af forrige aar næsten ganske opgav sin Virksomhed og kun undtagelsesviis beskæftigede sig med større Arbeider af mere væsentlig Interesse for Kongehuset eller dettes Hof; blandt disse hans seneste Arbeider skal det her ikke lades ubemærket, at han med usvækket Interesse for de mange Undergivne af den kongelige Hof- og Stald - Etats Functionairer er fremkommen med Forslag om, at der for disse søges tilveiebragt billige og gode Familieboliger, en Tanke der strax vandt Kongens Bifald, og i hvilken Anledning der da blev nedsat en Commission til at tage disse Forhold under Overveielse og indkomme med nærmere Forslag om Gjennemførelsen af Planen.

Det blev ham imidlertid ikke forundt at see denne smukke Tanke realiseret, idet Døden bortrev ham afvigte 3die August paa Smistrupgaard, den smukke Villa mellem Vedbæk og Rungsted, hvor han siden 1867 havde fæstet Bo om Sommeren.

Men den talrige Kreds, der stod ham nær eller var hans nærmere eller fjernere Undergivne, vil vedblive at skatte ham og bevare hans Navn i den taknemmeligste Erindring.

 

hr430.png

 

10 .

Overkammerherre Oxholm var tvende Gange gift, første Gang med en Datter af Generalpostdirecteur v. Rudloff i Hannover, og efter hendes Død den 20de September 1841 med Hofdame, Frøken Maria Sofia Frederikke v. Krogh, som er en Datter af afdøde General Krogh, og som overlever ham.

 

 

 

tilbage til oversigtshistorie
1bot